دپارتمان اجرایی

شرکت آریا

شرکت آریا فروش دستگاه کارت خوان سیار

آقای سلطانی

مدیر عامل

شرکت آریا فروش دستگاه کارت خوان سیار

خانم اسدی

مدیر اجرایی

شرکت آریا فروش دستگاه کارت خوان سیار

آقای خدارحمی

مدیر فروش

شرکت آریا فروش دستگاه کارت خوان سیار

 

مسئول نمایندگی

شرکت آریا فروش دستگاه کارت خوان سیار

آقای محمدنسب

مسئول IT

شرکت آریا فروش دستگاه کارت خوان سیار

 

مسئول IT

شرکت آریا فروش دستگاه کارت خوان سیار

خانم مقدم

واحد فروش

شرکت آریا فروش دستگاه کارت خوان سیار

 

واحد فروش

شرکت آریا فروش دستگاه کارت خوان سیار

 

واحد فروش

شرکت آریا فروش دستگاه کارت خوان سیار

آقای زارعی

واحد فروش

شرکت آریا فروش دستگاه کارت خوان سیار

 

واحد فروش

شرکت آریا فروش دستگاه کارت خوان سیار

 

واحد فروش

شرکت آریا فروش دستگاه کارت خوان سیار

 

مسئول تبلیغات

شرکت آریا فروش دستگاه کارت خوان سیار

آقای سیدی

واحد پشتیبانی