مراحل فروش دستگاه کارت خوان بی سیم

فروش دستگاه کارت خوان بی سیم

مدارک مورد نیاز جهت سفارش کارتخوان سیار

شرکت آریا، فروش دستگاه کارت خوان

کپی شناسنامه

کپی کارت ملی پشت و رو

 

 

شرکت آریا، فروش دستگاه کارت خوان

تصویر جواز کسب
(درصورت نداشتن مجوز کاری برگه استشهاد محلی که همکاران به شما ارائه میدهند پر نمایئد)

و یا کپی اجاره نامه یا کپی سند مالکیت و یا قولنامه فی مابین نوشته شده

شرکت آریا، فروش دستگاه کارت خوان

تایید شبا از بانکی که شماره حساب دارید

تایید پستی یا قبض تلفن
(تایید پستی را می توانید از دفاتر خدمات ارتباطی در یافت کنید)